• English

Privacy Policy och GDPR

Register- och dataskyddsbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 

Vilka är vi

Våra webbplatser återfinns på lingsom.se och lingsom.com.

Personuppgiftsansvarig

Lingsom Oy
Adress: Askistontie 14 A, FIN-01680 Vanda, Finland

Kontaktperson för frågor gällande registret

Cyrus Jebraeil,
lingsom@lingsom.com

Registrets namn

Kundregister

Uppdaterat

16 februari 2023

Ändamålen för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse (kundrelation). Ändamålen för behandlingen av kundernas personuppgifter är att genomföra order, hantera kundrelationer, föra statistik, genomföra opinionsundersökningar (t.ex. kundnöjdhetsundersökningar) och att utföra uppgifter i anslutning till försäljning, marknadsföring och fakturering samt utveckling av företagets tjänster.

Registrets datainnehåll om kunderna och deras anställda

Den registrerades namn, e-post, telefonnummer, faktureringsadress, organisation, specifika orderuppgifter enligt vad den registrerade har angett samt samtliga övriga uppgifter som den registrerade själv matat in i systemet.

Ordinarie informationskällor

Våra informationskällor är våra kundrelationer och avtal, avtalsbilagor och upphandlingsdokument.

Sekretess

Ett bindande sekretessavtal i skriftlig form gäller samtliga anställda vid Lingsom Oy samt systemadministratören för ERP-systemets programvara. Allt material behandlas konfidentiellt.

Överföring av uppgifter

Servern för Lingsom Oy:s ERP-system finns inom EU-/EES-området. All överföring av uppgifter i systemet sker via en krypterad förbindelse där datasäkerheten garanteras.

Lagring av uppgifter

När kundrelationen har avslutats kommer nödvändiga uppgifter att lagras i högst tio års tid. Kundernas kontaktuppgifter kan emellertid lagras längre i marknadsföringssyfte, såvida den berörda parten inte har förbjudit direkt marknadsföring.

Principerna för skyddet av registret

Registret hanteras med tillbörlig aktsamhet och uppgifterna som behandlas elektroniskt skyddas på adekvat sätt. Vi ser till att den fysiska och digitala datasäkerheten för vår IT-utrustning är på adekvat nivå. Uppgifterna som lagrats i systemet behandlas konfidentiellt. Uppgifter behandlas endast av anställda med behörighet att göra detta.

A. Manuellt material

Avtal, avtalsbilagor och upphandlingsdokument. 

B. Uppgifter som behandlas elektroniskt

 Systemadministratören för ERP-systemet har åtkomst till systemet. Ett skriftligt sekretessavtal gäller även systemadministratören. Personuppgifter som rör kunder eller deras anställda överförs inte utanför ERP-systemet. Samtliga lösenord till ERP-systemet är krypterade och dessa förvaras aldrig i okrypterad form.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade (kunden eller dennes anställda) har insyn i sina egna uppgifter direkt i ERP-systemet. Den registrerade har möjlighet att själv gå in och ändra uppgifter som rör honom eller henne, till exempel kontaktuppgifterna. Den registrerade har rätt att begära rättelse av uppgifter som rör honom eller henne. Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter som rör honom eller henne för direktreklam, distansförsäljning och övrig direkt marknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. En sådan begäran kan skickas via e-post till adressen lingsom@lingsom.com.

 

Cookies

Webbplatsen använder nödvändiga cookies för att hantera viss funktionalitet på webbplatsen, så som inloggning för administratörer. I de fall cookies lagrar information om besökare görs det anonymiserad för att följa upp statistik och liknande. 

Inbäddad material från andra webbplatser, till exempel videomaterial från Youtube, hanteras på samma sätt som om besökaren hade besökt den webbplatsen materialet är publicerat på.

Dessa webbplatsen kan lagra data om ditt besök och din interaktion med det inbäddade materialet om du har ett konto, och är inloggad, på den webbplatsen. 

 

Lingsom - digitalt system för projekthantering inom språkbranschen.

Lingsom är skapat för språkbranschen

Lingsom är ett digitalt system för att hantera projekt kring översättningar och tolkningar enkelt, säkert, effektivt och med minimal administration både för beställare och leverantörer. Lingsom är skapat utifrån praktiska erfarenheter och behov inom språkhantering och ger unik tillgång till systemstöd för alla som arbetar med språktjänster, oavsett storlek och oavsett om man är leverantör av språktjänster eller beställare inom privat eller offentlig sektor. Upptäck fördelarna med Lingsom genom att boka en demo